Allmänna villkor för paketresor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna

resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den

1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller

de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet.

Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än

arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt

som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären

anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är

betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste

ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt

sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären

ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga

resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid

bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska

insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som

sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller

marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda

priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens

beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt

arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella

felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

2

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om

inte annat överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning

(anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och

omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva

avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala

anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären

erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären

erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans

pris.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan

medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om

överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller

återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst

500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska

kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår

tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören

underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att

frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för

parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar

kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i

resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den

kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet,

förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i

denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor

för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören

är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt

till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen

sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan,

minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna

före den avtalade avresedagen

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära.

Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som

ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han

åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill

frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin

rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som

är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om

resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för

prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte

erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få

tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in

resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om

det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om

arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan

och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om

att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför

arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat

med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde

ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören

fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den

som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om

orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att

avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den

planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan

ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller

förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska

sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas,

ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för

resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara

grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra

kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för

avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för

resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har

resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett

hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha

räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde

ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från

skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har 

anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på

någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3

ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada,

ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste

mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det

att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.

Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har

handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller

dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas

av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att

respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att

medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta,

kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären

genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans

genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer,

försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av

brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av

pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller

återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av

arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig

att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom

förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna

reklamationsnämnden eller av allmän domstol.