Vega Resors särskilda resevillkor

För researrangemang i Vega Resors regi gäller ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR.

Dessutom gäller nedanstående Särskilda resevillkor:

 

Avtalet och betalningsvillkoren

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalt anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för Vega Resors egna spa-resor är 750 kr per person, och erlägges senast 7 dagar efter bokningen. Slutbetalningen skall vara Vega Resor tillhanda senast 14 dagar före avresedagen. Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs enligt ovan har Vega Resor rätt att annullera bokningen. Reglerna för betalning av anmälningsavgift och slutbetalning av flygbiljetter kan skilja sig från ovanstående regler i enlighet med flygbolagets regler. Full betalning kan komma att krävas vid bokningstillfället. Vid bokning av resor som arrangeras av andra reseföretag gäller betalningsvillkor som avtalas separat.

 

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att själv kontrollera uppgifterna i fakturan och färdhandlingarna så snart de erhållits. Av särskild vikt är att namnen är korrekta och i överensstämmelse med passet eller legitimationen. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

 

Avresa med båt:

Resenären får färdhandlingar hemskickade ca en vecka innan avresan. Landstigningskort och andra färdhandlingar erhålles av rederiets incheckning i hamnen på avresedagen.

 

Avresa med flyg:

Resenärer som bokat en resa med flyg får sina färdbiljetter hemskickade efter att slutbetalningen kommit Vega Resor tillhanda. Tidpunkten för detta varierar beroende på flygbolagens regler.

 

Avbeställningsvillkor

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Undersök om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring eller när du betalar med bank- eller kreditkort.

Avbeställning av resan skall göras omgående till den resebyrå där beställningen har gjorts. Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

  1. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
  2. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
  3. Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
  4. Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Vega Resor förbehåller sig rätten att kvarhålla eller inkräva rimlig betalning av resenären för kostnader orsakade av resenärens avbeställning av resa. Exempel på kostnader är förskottsbetalningar för flygbiljetter och boende som Vega Resor inte har rätt att återfå vid avbeställning i enlighet med respektive flygbolags och hotells villkor.

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Vega Resors kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan kan göras per telefon eller e-post. Avbokningsmeddelande på telefonsvarare utanför kontorstid lyssnas inte av förrän nästkommande vardag.

Om man ombokar sin resa vid ett tillfälle då en avbokning skulle föranleda avbokningskostnader av den ursprungliga resan, så kommer dessa avbokningskostnader även att gälla en eventuell avbokning av den nya resan – oavsett när det sker.

Villkor föranledda av Covid-19: Avsaknad av vaccinationsbevis är inget skäl för återbetalning. Ett positivt resultat vid test ger heller ej rätt till kostnadsfri avbokning av resan. Vid positivt test-resultat hänvisar vi till ditt försäkringsbolag.

Kom ihåg att det är kundens ansvar att uppfylla de krav som krävs för inresa till resmålet. Ändringar kan komma med kort varsel och du är själv ansvarig för att ha korrekta inresedokument.

 

Serviceavgifter

  • Ombokning av spa-resor med båt till Estland och Lettland om mer än 30 dagar kvar till avresa 200 kr per person.
  • Bokning av flygbiljetter, 500 kr per biljett.
  • Ändring av flygbiljett, 600 kr per biljett plus flygbolagets egna avgifter (alla biljetter är ej ombokningsbara).

 

Förbehåll om ändringar av avtalsvillkoren

Vega Resor förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på hemsidan och i annan särskild information om resan. Vega Resor förbehåller sig också rätten att efter träffat avtal med resenären företa ändringar av resorna gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel. Vid alla sådana ändringar gäller Allmänna resevillkor för paketresor § 5.

 

Minimiantal för genomförande av anslutningstransfer

För att Tallink Silja ska genomföra anslutningstransfer med buss till Värtahamnen/Frihamnen krävs ett minimiantal resenärer. Enligt information från Tallink Silja kan busstransfers ställas in fram till 5 dagar före avresa.

 

Priser, prisändringar och återbetalningar

Priserna baseras på valutakurser, skatter och priser vid tiden för prissättningen. Om det därefter inträffar förändringar i valutakurs, skatter och priser som Vega Resor inte råder över, är Vega Resor berättigad att justera priset. Vega Resor äger rätt att sänka ordinarie priser. De nedsatta priserna gäller endast under meddelad tidsperiod och gäller inte för de bokningar som är gjorda innan dess eller därefter. Endast det som är nämnt i prislistan är inkluderat i priset. I barnpriser ingår inga behandlingar. Att inte nyttja den service som ingår i priset föranleder ingen rätt till återbetalning.

Betalning för presentkort som inte utnyttjas återbetalas ej.

Med anledning av Coronaviruset: I denna exceptionella situation kan eventuella återbetalningar för inställda eller ombokade resor inte alltid ske enligt normal praxis. Längre väntetider kan förekomma.

 

Ändring av tidtabell

Den angivna tidtabellen är preliminär fram till 14 dagar före avresan. Ändring i denna medför ej prisavdrag eller rätt att avboka. Ändring mindre än 14 dagar före avresan som överskrider 8 timmar berättigar resenären att avboka ej påbörjad resa. Avbokningen skall i så fall meddelas Vega Resor omgående efter erhållen ändring. Vega Resor kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar i utlandet. Resenären är skyldig att på resmålet själv i god tid kontrollera tiderna för hemresan. Förändring av hemrese- och återkomsttiderna berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

 

Retur med eget färdmedel

Ifall resenären vid hemresan från destinationen ämnar begagna sig av eget färdmedel till hamnen skall Vega Resors representant informeras därom senast dagen innan. Ifall detta inte sker eller om resenären missar transporten, står resenären själv för kostnaderna för hemresan.

 

Grupper

Om inget annat är avtalat, är representanten för en grupp som bokar gemensamt hela gruppens kontaktperson. Gruppen faktureras gemensamt via representanten. För separata fakturor tillkommer en extra avgift. Representanten är även ansvarig för att alla gruppdeltagare får tillgång till information om resevillkor och övrig avtalad information, och har rätt att sluta bindande avtal med researrangören å gruppdeltagarnas vägnar.

 

Reklamationsfrist

Krav på prisavdrag eller skadestånd skall skriftligen framställas till arrangören så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vega Resor förbehåller sig rätten att behandla reklamationen inom tre månader räknat från det datum den skriftliga reklamationen kommit till Vega Resor.

 

Teknisk arrangör

Teknisk arrangör för Vega Resors paketresor är Travel Specialist Group Sweden AB. Undantaget paketresorna med Hurtigruten vars tekniska arrangör är Hurtigruten AS.

Travel Specialist Group Sweden AB
Götgatan 11
116 4 Stockholm

Tel: 08-545 115 50 Fax: 08-545 115 51
Epost: info@vegaresor.se
Org.nr: 556615-5551

 

Reservation för eventuella tryckfel och ändringar.